چگونگی غذا خوردن
توسط مدیر سامانه در 12 سپتامبر, 2012 در 11:47 ب.ظ | دسته‌بندی شده در | با ۰ دیدگاه

در چگونگی غذا خوردن واین بخش مرتب است بر دو فصل : فصل اول در حقیقت غذا بدانکه هرچه آن را بخورند یا بیاشامند آن بر ۴ قسم است : قسم اول آنچیز است که طبیعت آن چیز در طبیعت تن عمل کند و طبیعت تن در آن عمل نکند و آن زهر کشنده باشد زیرا که آن چیز که طبیعت را می گرداند و طبیعت او هیچ شکسته نشود پس لازم می اید که ان چیز به عاقبت طبیعت تن را باطل گرداند . قسم دوم ان است که طبیعت او در تن عمل کند عاقبت طبیعت تن در وی عمل کند و طبیعت او را باطل کند لیکن خرد خرد بگرداند. قسم سوم ان است که طبیعت او در تن عمل کند لیکن به عاقبت طبیعت تن بر وی مستولی شود و طبیعت او را باطل کند و خرد خرد بگرداند و این را طبیبان غذای دوائی گویند. قسم چهارم ان است که طبیعت او در تن ادمی هیچ اثر غریب نکند لیکن طبیعت تن او را از حال خود بگردداند و این را طبیبان غذای مطلق گویند و بباید دانستن که تن ادمی جسمی تر است . و حرارت غریزی که در تن ادمی است پیوسته با رطوبت او اثر می کند و از وی بخاری بر می انگیزد و اجزای تن خرج می شود پس هر آینه از ان جزهای خرج شده را عوضی باید لاجرم حیوان را به غذا خوردن حاجت افتاد تا اجزای آن غذا که خورده شود عوض ان جزها گردد که حرارت را خرج شده باشد فصل دوم در بیان آنکه غذا را چگونه باید خوردن باید که طعام و شهوتی صادق خورند و چون شهوت صادق پدید اید در طعام خوردن تاخیر نکند و چنان باید که چون دست از طعام باز گیرد هنوز ارزوی طعام باقی باشد وی را که از بقیت شهوت پس از یک ساعت برود و بدترین خوردن ان است که معده را گران کند پس اگر روزی اتاق چنین افتد دگر روز بسیار بخسبد در خانه ای که هوای ان معتدل است و اگر خواب ببرد بسیار نرود و باید که در خوردنی ترتیب نگاه دارد و آنچه لطیف تر و روان تر بود اول ان بخورد زیرا که اول اگر غلیظ خورد ان گاه لطیف . ان لطیف زود بگدازد و چون غلیظ ناگواریده باشد لطیف راه نیابد تا بگذرد پس همانجا فاسد شود. و از پس ریاضت و رنج طعام غلیظ نشاید خوردن چون ماهی تازه و مانند ان زیرا که زود تباه شود بسیار غذاها که در ان مضرتی باشد گروهی با ان خو کرده باشند و خوردن ان عادت دارند ان گروه را ان غذا بهتر باشد از غذائی که در ان هیچ مضرتی نباشد زیرا که به ان خو کرده باشند و بسیار کس باشد که او را غذائی نیک زیان دارد ان کس را از ان غذا پرهیز باید کرد. و بدترین خوردن ان است که طعام مختلف در یک نوبت خورده شود باید که مدت طعام خوردن زود باشد که اگر مدت دراز باشد انچه به اول خورده باشد به هضم دراید و ادخال طعام علی الطعام شود و بهترین نوبتها در طعام خوردن ام است که در روز سه بار طعام خورند : بامداد و شبانگاه و دوم روز نماز پیشین . و هر ان کس که در یک روز دوبار طعام خوردن عادت دارد اگر به یک بار باز اید ضعیف شود و اگر یک عادت دارد به دو بار کند هم ضعیف شود و کاهل گردد و کسی را که معده گرم باشد صفرا در وی تولد کند او را به اول روز چیزی اندک باید خوردن . و اگر کسی را اتفاق افتد که از طعام ممتلی شود و بر وی گران گردد و یا به سبب حرکت طعام در معده او بسوزد باید که حالی قی کند و اگر ممکن نگردد اب گرم بخورد تا ان را فرود ارد و خود را در خواب کند و اگر بدین کار برنیاید و مرد محرور باشد طبع را به اطریفل کوچک نرم کند و یا به گلنگبین مسهل . و اگر مرد مرطوب باشد طبع را به کمونی و تمر هندی نرم کند. و غذاهای لطیف تندرستی را بهتر نگاه دارد و لیکن قوت کمتر دهد و غذا های غلیظ باید که بر گرسنگی راستی خورند و به اندازه حاجت و بسیار خوردن میوه های تر خون را ابناک کند و بدین سبب هر که را حرارتی رسد خون را بجوشد همچو شیره انگور و اب های میوه اگر یک روز بماند بجوشد و گرم شود و بعضی میوه های تر اگر چه محرور را در تابستان را وقت باشد که سود دارد ولیکن خون از وی خناق شود و زود عفونت پذیرد بدین سبب است که از بسیار خوردن میوه های تر تبها تولد کند. غذای خشک شهوت را ببرد و گونه روی تباه کند و طبع خشک کند . غذای چرب کاهلی کند و شهوت طعام ببرد غذای سرد سستی و کاهلی ارد . غذای ترش بسیار خوردن ان اثر پیری پدید اید بسیار غذاهاست که در یک روز یک نوبت نشاید خوردن : چون دوغ با و از پس ، هیچ زرد الو و شفتالو ، نشاید خوردن . و نه از پس نار ترش و نه از پس هیچ میوه ترش ترنج یا چیزی که از سرکه سازند نشاید خوردن . نمک و سیر تر و شیر ، با هیچ میوه تر نشاید خوردن . سکباج و غوره با ماهی شور نباید خوردن . کبوتر بچه و پیاز و سیر و خردل به یکجا نباید خوردن . گوشت نمکسود به سرکه و به شیر نشاید خورد و پختن هم . مرغ ، و جغرات نشاید پختن و خوردن . سرکه در ظرف مس و ارزیز نشاید داشت که زیان کار شود. سیر و پیاز به یکجا نباد خورد. و انگبین و خربزه به یکجا نباید خوردن . با میوه های تر اب یخ نباید خوردن . فندق و بادام به یکجا نباید خوردن . از بسیار خوردن پیاز کلف و سرگشتن اید. چیزهای شور خوردن از پس فصد و حجامت گر و بهق پدید اید. والله اعلم.

فرستادن یک دیدگاه

XHTML: شما می‌توانید از این برچسب‌ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>