استفراغ ها
توسط مدیر سامانه در 13 سپتامبر, 2012 در 12:00 ب.ظ | دسته‌بندی شده در | با ۰ دیدگاه

در استفراغ ها

و در گرمابه رفتن سه منفعت است :

 منفعت اول

 

ان است که چون مردم ریاضت کرده باشد و خلط های غلیظ در اندرون تن به سبب حرکت لطیف شود و به ظاهر پوست اید اندر گرمابه باید شدن تا خلط ها از مسام  پوست جدا شود و به بقیت اخلاط تحلیل پذیرد.

 

 منفعت دوم

ان است که به واسطه گرمابه تن رطوبتی پذیرد و خشکی که بر ظاهر پوست مستولی شده باشد زایل کند .

 

منفعت سوم

ان است که ریم و غباری که بر ظاهر تن او نسشته باشد زایل کند.

و چون این مقدمه معلوم شد ، گوییم به کار داشتن گرمابه از پس ریاضت چنان باید که از ریاضت تمام اسوده باشد .  انگاه به گرمابه در شود .

 ودر گرمابه بیش از ان نباشد که پوست از اب تر شود و نرم گردد و پیش از انکه عرق خواهد کرد  بیرون اید و زیادتی تحلیل نکند .

و مردم لاغر و دق گرفته را گرمابه ای که اب او خشک بود گرمابه و اب او سخت گرم نباشد . واگر اب او سخت گرم باشد ، پوست از وی بگریزد و مسام را گشاده نکند  ولیکن پوست را سخت کند . وبه جای داغ کردن ماند و تری اب و مسام در نشود  و به تن برسد

و اگر گرمی او به اعتدال باشد حرارت غریزی را برافروزد ، لیکن اگر در این حرارت غریب باشد ان را زیادت کند و اگر حرارت اب کم از فاتر(اب ولرم) حرارت بیافزاید ، لیکن تری افزایو واگر چنین اب بسیار بکار برند سردی و تری افزایند .

وهوای گرمابه هرگاه تن خلطی خام باشد ان را به بپزاند و تمام بگدازد و تحلیل کند از این اصل که گویند در گرمابه ، بسیار درنگ نباید کردن و اگر حرارت گرمابه به افراط نبود ، حرارت غریزی را زیادت کند و اگر بر ریق (ناشتا) در گرمابه شوند و بسیار باشد تا عرق بسیار کند تن را لاغر کند و پشت ، و ضعف ارد و اگر طعام خورده در شود فربه کند زیرا که غذا به ظاهر تن کند و اگر طعام گواریده درشودکه هنوز گرسنگی پدید نیامده باشد فربهی به اعتدال کند و قوت فزاید و نیک سود دارد.

محرور را گرمابه ، صفرا بشوراند احتیاط ان است که پیش از انکه در گرمابه شود اندکی نان با شراب ترش انار بخورد یا گلاب . ودر گرمابه ، بسیار ننشیند و در خانه گرم نشود  .

و محرور و مرطوب چون از گرمابه بیرون ایند هیچ شربت سرد و چون جلاب و فقاع نشاید خورد و نه در گرمابه . زیرا که گرمابه مسام را گشاده کند و شربت زود بگذرد و با اعضای رئیسیه برسد و قوتهای اعضا را ضعیف کند و باشد که جگر سرد کند و به استسقا کشد و بود که به فالج کشد یا به نقرس.

 بیرون امدن ازگرمابه خاصه در هوای سرد به احتیاط باید و سر و تن پوشیده و گرنه تب و حرارت و اماس ها پدید اید . و در گرما بسیار نشاید رفت و بسیار در گرمابه نشاید نشست که دل را گرم کند و غشی ارد و ماده ها را بگدازد و از عضوی به عضوی ضعیف بر اید و اماس ها و درد ها تولد کند.

فرستادن یک دیدگاه

XHTML: شما می‌توانید از این برچسب‌ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>